Wyszukaj firmę we Wrocławiu

Kancelaria Prawna Wrocław

Najem okazjonalny mieszkania

Wynajem mieszkania w formie najmu okazjonalnego

Wynajmujesz mieszkanie? Zastanawiasz się jaką formę umowy najmu wybrać? Poznaj kilka ważnych informacji związanych w wynajmem mieszkań oraz najmem okazjonalnym przygotowanych prze Kancelarię Prawną Modus z Wrocławia. Najem okazjonalny jest instytucją zarezerwowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyłącznie dla wynajmujących będących osobami fizycznymi, nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.Umowa najmu okazjonalnego mieszkania może być zawarta z zainteresowanym lokatorem wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 10 lat. Wymogiem jest sporządzenie jej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego jest korzystniejszy dla wynajmującego, zapewniając mu lepszą ochronę jego praw ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Wady lokalu zagrażające zdrowiu a wypowiedzenie umowy najmu

Umowy najmu lokali to jedne z powszechnie zawieranych umów. Co zrobić kiedy wynajmowany lokal okaże się wadliwy a ujawnione wady okażą się niebezpieczne dla naszego zdrowia? Jak postępować? Czy możemy wypowiedzieć taką umowę? Poniższe informacje powinny nieco rozjaśnić tę kwestię. Stosownie do brzmienia przepisu art.682 Kodeksu cywilnego, jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Tak więc powyższa regulacja prawna, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego  ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Prawo medyczne – Prawo pacjenta do bezpłatnych leków w trakcie hospitalizacji

Polskie Prawo Medyczne to zbiór norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy (w tym lekarzy dentystów), pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych. Problematyka utrudnionego dostępu pacjentów do bezpłatnych leków w szpitalu jest obecnie jednym z istotnych zagadnień funkcjonowania służby zdrowia. Przepis art. 68 Konstytucji RP ... CZYTAJ WIĘCEJ »