Wyszukaj firmę we Wrocławiu

Wady lokalu zagrażające zdrowiu a wypowiedzenie umowy najmu

Umowy najmu lokali to jedne z powszechnie zawieranych umów. Co zrobić kiedy wynajmowany lokal okaże się wadliwy a ujawnione wady okażą się niebezpieczne dla naszego zdrowia? Jak postępować? Czy możemy wypowiedzieć taką umowę? Poniższe informacje powinny nieco rozjaśnić tę kwestię.

Stosownie do brzmienia przepisu art.682 Kodeksu cywilnego, jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Tak więc powyższa regulacja prawna, której celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego  ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż nie można wyłączyć lub ograniczyć jej zastosowania w odniesieniu do konkretnego stosunku najmu.

Wystarczającą przesłanką skorzystania przez najemcę z uprawnienia wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym jest  w tym wypadku istnienie samego niebezpieczeństwa dla zdrowia wyżej wymienionych osób, przy czym zagrożenie to nie musi mieć charakteru obiektywnego, lecz podlega subiektywizacji.

Więcej na ten temat przeczytać można w dziale porad prawnych Kancelarii Prawnej Modus z Wrocławia

Kancelaria Prawna Modus znajduje się w samym centrum miasta Wrocławia przy ulicy Igielnej 14-15/6, przy Wrocławskim Rynku, w okolicy sądów oraz Urzędu Miasta. Utrzymujemy stały kontakt z kancelariami prawnymi w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mamy możliwość prowadzenia spraw i doradztwa również podmiotom zagranicznym.

Zakres działania zespołu Kancelarii Prawnej Modus obejmuje szereg płaszczyzn merytorycznych. W podejmowanych przedsięwzięciach pracownicy Kancelarii Prawnej Modus posiłkują się wiedzą i doświadczeniem wypracowanym i wzbogacanym na przestrzeni 29 lat.