Wyszukaj firmę we Wrocławiu

Wynajem mieszkania w formie najmu okazjonalnego

Wynajmujesz mieszkanie? Zastanawiasz się jaką formę umowy najmu wybrać? Poznaj kilka ważnych informacji związanych w wynajmem mieszkań oraz najmem okazjonalnym przygotowanych prze Kancelarię Prawną Modus z Wrocławia.

Najem okazjonalny jest instytucją zarezerwowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wyłącznie dla wynajmujących będących osobami fizycznymi, nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.
Umowa najmu okazjonalnego mieszkania może być zawarta z zainteresowanym lokatorem wyłącznie na czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 10 lat. Wymogiem jest sporządzenie jej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Najem okazjonalny lokalu mieszkalnego jest korzystniejszy dla wynajmującego, zapewniając mu lepszą ochronę jego praw w porównaniu z ochroną jaka uzyskałby, zawierając tradycyjną umowę najmu mieszkania na zasadach ogólnych.
Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów dotyczące najmu okazjonalnego wyłączają bowiem stosowanie do niego wielu przepisów tej ustawy, które zapewniają lokatorowi istotną ochronę przysługujących mu praw. Warunkiem tego jest zgłoszenie zawarcia umowy najmu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Podstawową korzyścią dla wynajmującego, wynikającą z zawarcia umowy najmu okazjonalnego mieszkania jest uproszczenie procesu egzekucji skierowanej przeciwko lokatorowi na wypadek jego niewywiązania się z obowiązku opróżnienia lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu.
Podstawę egzekucji stanowi bowiem w tym wypadku akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, zawierający oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy w terminie wskazanym w żądaniu właściciela.
Wskazany tryb powoduje, iż brak jest konieczności wytaczania powództwa o nakazanie opróżnienia lokalu i lokator podlegać będzie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 19e ustawy o ochronie praw lokatorów dla umów najmu okazjonalnego nie ma zastosowania przepis art. 14 tej ustawy uprawniający do lokalu socjalnego.

Więcej informacji na temat najmu okazjonalnego znaleźć można w sekcji artykuły na stronie Kancelarii Prawnej Modus z Wrocławia.

Kancelaria Prawna Modus znajduje się w samym centrum miasta Wrocławia przy ulicy Igielnej 14-15/6, przy Wrocławskim Rynku, w okolicy sądów oraz Urzędu Miasta. Utrzymujemy stały kontakt z kancelariami prawnymi w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu mamy możliwość prowadzenia spraw i doradztwa również podmiotom zagranicznym.

Zakres działania zespołu Kancelarii Prawnej Modus obejmuje szereg płaszczyzn merytorycznych. W podejmowanych przedsięwzięciach pracownicy Kancelarii Prawnej Modus posiłkują się wiedzą i doświadczeniem wypracowanym i wzbogacanym na przestrzeni 29 lat. Adres strony www: https://www.modus-kancelaria.pl.