Wyszukaj firmę we Wrocławiu

Prawo medyczne – Prawo pacjenta do bezpłatnych leków w trakcie hospitalizacji

Polskie Prawo Medyczne to zbiór norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy (w tym lekarzy dentystów), pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Problematyka utrudnionego dostępu pacjentów do bezpłatnych leków w szpitalu jest obecnie jednym z istotnych zagadnień funkcjonowania służby zdrowia.


Przepis art. 68 Konstytucji RP daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do ochrony zdrowia (ust. 1), a ponadto zapewnia mu, niezależnie od jego sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa (ust. 2).


Zgodnie z art. 35ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także…

Dalsza część artykułu na temat prawa medycznego oraz praw pacjentów znajduje się na stronie Kancelarii Prawnej Modus z Wrocławia na stronie: https://www.modus-kancelaria.pl/artykuly/prawo-pacjenta-do-bezplatnych-lekow-w-trakcie-hospitalizacji/